Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

sklep.liya.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania transakcji w sklepie internetowym działającym pod adresem www.sklep.liya.pl, prowadzonym przez firmę LILIANA KOSTKA-MAJEWSKA, ul. Imielińska 78, 41-407 Imielin wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 2220032434, REGON 272265348, adres poczty elektronicznej: sklep@liya.pl

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. DEFINICJE

Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego LIYA.PL;

Klient – 1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Sprzedawca; Usługodawca – Liliana Kostka-Majewska prowadząca działalności gospodarczą pod firmą LILIANA KOSTKA-MAJEWSKA, pod adresem ul. Imielińska 78, 41-407 Imielin wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 2220032434, REGON 272265348; adres do doręczeń: LIYA, MODO ul. Łopuszańska 22, lokal I01, 02-222 Warszawa, adres poczty elektronicznej: sklep@liya.pl

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem www.sklep.liya.pl;

Produkt– produkt oferowany w Sklepie będący przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej. Zawierana jest w języku polskim.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Formularz zamówienia – elektroniczny formularz dostępny na stronie Sklepu Internetowego umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży w tym sposobu dostawy i płatności.

Konto – indywidualne konto elektroniczne, utworzone poprzez rejestrację Klienta na stronie sklepu, za pomocą którego Klient dokonuje Zamówień, oznaczone indywidualną nazwą (loginem) i zabezpieczone hasłem ustalonymi przez Klienta.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Dane osobowe – niezbędne dane osobowe Klienta, przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji Zamówienia;

Kod rabatowy – kombinacja liter, cyfr i innych znaków, których wpisanie w przeznaczonym do tego miejscu w formularzu Zamówienia, powoduje udzielenie Klientowi rabatu, na zasadach określonych w rozdziale szóstym Regulaminu.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.);

Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.).

1.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym:

(sprzęt komputerowy i oprogramowanie)

  • komputer, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu;
  • aktywne konto poczty elektronicznej;
  • przeglądarka z włączoną obsługą Java Script i Cookies: Internet Explorer 8.0 lub nowsza wersja, Mozilla Firefox 3.5 lub nowsza wersja, Google Chrome 6 lub nowsza wersja, Safari 5 lub nowsza wersja;
  • minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli;

1.3. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu wymaga uprzedniego zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz wyrażenia zgody na jego akceptację i przestrzeganie postanowień w nim zawartych.

1.4. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności do nieumieszczania w Sklepie jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem oraz nienaruszania uprawnień administratora Sprzedawcy.

2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY (DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ)

2.1. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

2.2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim
złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie
Internetowym

2.3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez
Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

2.4. Umowę Sprzedaży pomiędzy Stronami uznaję się za zawartą w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia od Sprzedawcy, wysłanego na adres poczty elektronicznej klienta.

3. CENY PRODUKTÓW i KOSZTY PRZESYŁKI

3.1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie są cenami brutto, zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.

3.2. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną i wiążącą Klienta.

3.3. Cena podana przy produkcie nie uwzględnia kosztach dostawy przesyłki, które zostają doliczane w procesie dokonywania Zamówienia, zgodnie z preferencjami Klienta.

3.4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Cen Produktów w Sklepie oraz organizowaniu promocji cenowych i wyprzedaży.

4. METODY PŁATNOŚCI

4.1. . Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy
Sprzedaży:
- płatność przelewem tradycyjnym na konto wskazane przez sklep internetowy, 
- płatności online.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A. 

Karty płatnicze, którymi można realizować płatność

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

4.2.W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

4.3.W przydatku przelewu tradycyjnego na poleceniu przelewu/wpłaty należy wpisać numer zamówienia oraz swoje dane (imię i nazwisko lub nazwę firmy). Termin płatności za zamówienie wynosi 3 dni. Po upływie tego czasu zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

5. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

5.1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i płatności” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu: Przesyłka kurierska za pośrednictwem a-paczka.

5.3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 2-7 dni Roboczych na terenie Polski. Czas dostawy należy obliczać od dnia roboczego w którym Klient dostał wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji (w przypadku wyboru płatności za pobraniem) lub od dnia zaksięgowania płatności na koncie bankowym Sprzedawcy (w przypadku płatności przelewem lub za pomocą płatności elektronicznych).

5.4. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby Produkt został wysłany Klientowi jak najszybciej po potwierdzeniu zamówienia/dokonaniu wpłaty.

6. ZASADY I TRYB WYKONYWANIA PRZYSŁUGUJĄCEGO KONSUMENTOWI PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

6.1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy w Sklepie). Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się następnego dnia po dniu otrzymaniu przesyłki przez Klienta.

6.2. Klient może odstąpić od umowy, wysyłając Sprzedającemu w terminie przewidzianym w paragrafie powyżej oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na Formularzu Zwrotu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

6.3. Klient może przesłać Sprzedawcy powyższe oświadczenie zarówno na adres korespondencyjny Sprzedawcy: LIYA, Centrum MODO lokal I01 ul. Łopuszańska 22, 02-222 Warszawa lub drogą elektroniczną, na adres: sklep@liya.pl

6.4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej.

6.5 .Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje Klientowi jedynie w stosunku do Produktu, który zostaje zwrócony w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania wraz z nieuszkodzoną metką i opakowaniem.

6.6. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z posługiwania się nimi w sposób wykraczający poza czynności konieczne do ustalenia ich charakteru, właściwości i funkcjonowania.

6.7. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w paragrafach poprzednich, Umowę Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą uważa się za niezawartą.

6.8. W razie odstąpienia Klienta od umowy, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) .

6.9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.

7. REKLAMACJE

7.1. Sprzedawca jest zobowiązany doręczyć Klientowi Produkt bez wad fizycznych i prawnych.

7.2.Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

7.3.Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

7.4. Klient, który stwierdził że nabyty Produkt ma wadę, może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny, żądać wymiany Produktu na wolny od wad lub żądać usunięcia wady.

7.5.Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkowuje się do zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

7.6.Klient dokonujący zgłoszenia reklamacyjnego powinien opisać w nim powód złożenia reklamacji oraz sprecyzować żądanie wobec Sprzedawcy. Klient powinien także udostępnić Sprzedawcy swoje dane kontaktowe – adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu wykonywania transakcji w Sklepie liya.pl jest Sprzedawca. Klient dobrowolnie udostępnia Sprzedawcy swoje dane osobowe, a Sprzedawca przetwarza je tylko w celach zawartych w niniejszym Regulaminie i na zasadach zawartych w Polityce Prywatności.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w stopce strony głównej sklepu sklep.liya.pl

9.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, w szczególności w przypadkach zmiany przepisów prawa. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na Zamówienia Klientów złożone przed datą wejścia w życie tej zmiany.

9.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

9.4. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827). Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

9.5. Regulamin obowiązuje od dnia 18.11.2016r.

  Formularz zwrotu znajduje się tutaj

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl